ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρόγραμμα αναγνώρισης και επιβράβευσης με ονομασία Προνόμιο (εφεξής το Πρόγραμμα) μπορούν να συμμετέχουν οι έμποροι δομικών υλικών (εφεξής Έμποροι) που διατηρούν εμπορικές συναλλαγές με την ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (εφεξής η Εταιρία), με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα.

Οι Έμποροι αναγνωρίζονται στο Πρόγραμμα ως «μέλη» εφόσον συναινέσουν για την συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα www.pronomio-titan.gr. Η κάρτα μέλους αποστέλλεται ταχυδρομικά μαζί με το ενημερωτικό υλικό του προγράμματος.

Η αναγνώριση του Εμπόρου ως μέλος του Προγράμματος δεν επιφέρει ουδεμία υποχρέωσή του προς το Πρόγραμμα και την Εταιρία, παρά μόνο τη δυνατότητα της Εταιρίας να αποστέλλει προς αυτόν ενημερωτικό/προωθητικό υλικό, όπως newsletters, έρευνες αγοράς, εκπτωτικά κουπόνια, πόντους επιβράβευσης μέλους κ.α.

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΠΡΟΝΟΜΙΟ» ΤΗΣ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Προνόμιο είναι το πρόγραμμα επιβράβευσης και παρέχει πόντους στον Έμπορο, με τους ακόλουθους τρόπους:

• Αποδίδει το 50% των εξαργυρωθέντων πόντων κάθε καταναλωτή/χρήστη που έχει δηλώσει στη φόρμα εξαργύρωσης το συγκεκριμένο Έμπορο ως σημείο προμήθειας των προϊόντων της Εταιρίας. Η ορθή δήλωση του καταναλωτή/χρήστη για το εκάστοτε σημείο προμήθειας δεν αποτελεί ευθύνη της Εταιρίας.
• Μέσω πόντων επιβράβευσης (έντυπα ή ηλεκτρονικά) που παρέχει η Εταιρία στον Έμπορο, ως επιβράβευση για τη συμμετοχή του σε έρευνες αγοράς που θα διεξάγει η Εταιρία. Μέσω πόντων επιβράβευσης (έντυπα ή ηλεκτρονικά) που παρέχει η Εταιρία στον Έμπορο, ως επιβράβευση για τη σύσταση νέου καταναλωτή/χρήστη στο Πρόγραμμα. Η σύσταση πραγματοποιείται μέσω της φόρμας «Επένδυσε στο Προνόμιο» την οποία έχει παραλάβει ο Έμπορος από την Εταιρία.
• Μέσω πόντων επιβράβευσης (έντυπα ή ηλεκτρονικά) που παρέχει η Εταιρία στον Έμπορο στα γενέθλια, εορτές, ονομαστικές εορτές, επετείους κ.α. αυτού, ή ως επιβράβευση της συμμετοχής του σε εκδηλώσεις της Εταιρίας (σεμινάρια, εκπαιδεύσεις κ.α.), ή ως συνοδευτικές προωθητικών ενεργειών (όπως κυκλοφορίες νέων προϊόντων) ή/και γενικότερα ως ανταμοιβή των Εμπόρων σε νέες προωθητικές δράσεις, συνδεόμενες ή μη με το Πρόγραμμα, που μπορεί να υλοποιηθούν από την Εταιρία.

Οι πόντοι επιβράβευσης (έντυπα ή ηλεκτρονικά) είναι αυστηρά προσωπικοί, μη μεταβιβάσιμοι και ισχύουν για 3 έτη.

Οι πόντοι που λαμβάνει κάθε συσκευασία προϊόντος αλλά και οι τύποι/κωδικοί συσκευασμένων προϊόντων της Εταιρίας που παρέχουν πόντους προς τον καταναλωτή/χρήστη ορίζονται από την Εταιρία. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προβεί σε οιαδήποτε τροποποίηση των αναγραφόμενων πόντων σε συσκευασίες που παράγει και διαθέτει (αύξηση, μείωση, αφαίρεση ή προσθήκη σε οιοδήποτε κωδικό προϊόντος), με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της (www.pronomio-titan.gr) δίχως να απαιτείται η προηγουμένη συναίνεση /έγκριση του Εμπόρου.

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Έμπορος μέλος του προγράμματος έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το ύψος των πόντων που έχει συλλέξει, ηλεκτρονικώς μέσω της ιστοσελίδας www.pronomio-titan.gr.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.1. Ο Έμπορος μέλος του προγράμματος μόλις συμπληρώσει τους απαιτούμενους πόντους για το δώρο προτίμησής του, επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.pronomio-titan.gr και επιλέγει το δώρο που επιθυμεί προκειμένου να προβεί σε εξαργύρωση των πόντων του.

4.2. Οι απαιτούμενοι πόντοι για τα δώρα που παρέχει το Πρόγραμμα στον Έμπορο αναγράφονται τόσο στον κατάλογο δώρων που έχει λάβει με το ενημερωτικό πακέτο καθώς και στην ιστοσελίδα www.pronomio-titan.gr. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης του καταλόγου δώρων και μεταβολής των ειδών και αξιών των ειδών που περιλαμβάνει ο κατάλογος αυτός σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της (www.pronomio.titan.gr) και δεν έχει ουδεμία υποχρέωση άλλης προηγουμένης ενημέρωσης του Εμπόρου.

4.3. Ο Έμπορος έχει δικαίωμα να εξαργυρώνει τους πόντους του κατά τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος. Αιτήματα εξαργύρωσης πόντων μετά τη λήξη του Προγράμματος δεν θα γίνονται αποδεκτά. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να ενημερώσει τον Έμπορο για την ημερομηνία λήξης του Προγράμματος, πέρα από σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.pronomio-titan.gr.

4.4. Αν ο Έμπορος διατηρεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές προς την Εταιρία ή τις θυγατρικές της εταιρίες έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας αν θα δικαιούται (ο Έμπορος) να προβεί στην εξαργύρωση των πόντων του για την απόκτηση δώρων.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

5.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαργύρωση των πόντων καταναλωτή είναι η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του εμπόρου ή της ονομασίας της επιχείρησης από όπου ο καταναλωτής προμηθεύεται προϊόντα ΤΙΤΑΝ. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την πλήρη και σωστή δήλωση του σημείου προμήθειας προϊόντων στη φόρμα εξαργύρωσης του καταναλωτή/χρήστη.

5.2. Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων ως ανωτέρω. Το δώρο δε μεταβιβάζεται. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του δώρου σε μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο. Ρητά συμφωνείται ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα ανταλλαγής του δώρου με άλλο δώρο ή χρήματα.

5.3. Τα οποιαδήποτε έξοδα σχετικά με την απόκτηση του δώρου (έξοδα αποστολής) βαρύνουν αποκλειστικά την Εταιρία.

5.4. Τα οποιαδήποτε έξοδα αποστολής που προκύπτουν από αιτήματα αλλαγής δώρου βαρύνουν αποκλειστικά τον Έμπορο.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

O Έμπορος με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα παρέχει στην Εταιρία την άδεια για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του εν λόγω Προγράμματος.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά την απόλυτή της κρίση οποτεδήποτε τους παρόντες όρους ή/και να ματαιώσει τον Πρόγραμμα οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο μέτρο τους συμμετέχοντες, όπως ενδεικτικά μέσω της ιστοσελίδας www.pronomio-titan.gr.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται για τα έτη 2021, 2022 & 2023.

Οι όροι του Προγράμματος έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Ευφροσύνη Σιμοπούλου – Κορωναίου (οδός Ακαδημίας αρ.31, Αθήνα), και έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.pronomio.titan.gr.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 2591556, Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:30-16:30,ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση contact@pronomio-titan.gr.

Χαλκίδος 22Α, 111 43, Αθήνα