ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρόγραμμα αναγνώρισης και επιβράβευσης καταναλωτή/χρήστη της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (εφεξής η Εταιρία) με ονομασία ΠρονόμιοTM (εφεξής το Πρόγραμμα) μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Από το Πρόγραμμα αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
β) οι εργαζόμενοι της Εταιρίας
γ) οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με την Εταιρία επιχειρήσεων
δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω (β), (γ) εργαζομένους και οι σύζυγοι αυτών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι καταναλωτές/χρήστες των συσκευασμένων προϊόντων της Εταιρίας που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα.

Καταναλωτές/χρήστες μπορούν να αναγνωριστούν στο Πρόγραμμα ως «μέλη» εφόσον το επιθυμούν, μέσω ενός εκ των ακολούθων τρόπων:

• Με συγκέντρωση και εξαργύρωση πόντων σε δώρα που παρέχει το Πρόγραμμα, μέσω αποστολής φόρμας εξαργύρωσης προς την Εταιρία. Η Εταιρία επικοινωνεί με τον καταναλωτή/χρήστη και αποστέλλει σε αυτόν ενημερωτικό πακέτο που περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό για το Πρόγραμμα, προσωπική κάρτα μέλους και προωθητικά έντυπα.
• Με απευθείας εγγραφή του καταναλωτή/χρήστη στην ιστοσελίδα www.pronomio-titan.gr.
• Από σύσταση μέλους του Προγράμματος.

Η αναγνώριση του καταναλωτή/χρήστη ως μέλος του Προγράμματος δεν επιφέρει ουδεμία υποχρέωσή του προς το Πρόγραμμα και την Εταιρία, παρά μόνο τη δυνατότητα της Εταιρίας να αποστέλλει προς αυτόν ενημερωτικό/προωθητικό υλικό, όπως newsletters, έρευνες αγοράς, εκπτωτικά κουπόνια, πόντους επιβράβευσης μέλους κ.ά., τα οποία σε καμία περίπτωση δεν απαιτούν/προϋποθέτουν αγορά προϊόντων της Εταιρίας.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα αναγνώρισης και επιβράβευσης ΠρονόμιοTM παρέχει πόντους προς τον καταναλωτή/χρήστη με τους ακόλουθους τρόπους:

• Μέσω των συσκευασιών προϊόντων της Εταιρίας που εντάσσονται στο Πρόγραμμα (φαιά ή/και λευκά τσιμέντα ή/και έτοιμα κονιάματα). Οι πόντοι αναγράφονται σε διακριτό πλαίσιο επί της συσκευασίας.
• Μέσω πόντων επιβράβευσης που παρέχει (έντυπα ή ηλεκτρονικά) στον καταναλωτή/χρήστη, για τη συμμετοχή του σε έρευνες αγοράς που θα διεξάγει.
• Μέσω πόντων επιβράβευσης που παρέχει το πρόγραμμα (έντυπα ή ηλεκτρονικά) στον καταναλωτή/χρήστη για τη σύσταση ετέρου-τρίτου, καταναλωτή/χρήστη στο Πρόγραμμα. Η σύσταση πραγματοποιείται μόνο μέσω της φόρμας «Επένδυσε στο ΠρονόμιοTM» την οποία και αποστέλλει η Εταιρία στο μέλος καταναλωτή/χρήστη (μέγιστο όριο δύο συστάσεις ανά ημερολογιακό έτος).
• Μέσω πόντων επιβράβευσης που παρέχει το πρόγραμμα (έντυπα ή ηλεκτρονικά) στον καταναλωτή/χρήστη σε γενέθλια, εορτές, ονομαστικές εορτές, επετείους κ.α. ή/και γενικότερα ως ανταμοιβή του σε προωθητικές δράσεις, συνδεόμενες ή μη με το Πρόγραμμα, που μπορεί να υλοποιηθούν από την Εταιρία.

Οι πόντοι επιβράβευσης που παρέχονται από το Πρόγραμμα, έντυπα ή ηλεκτρονικά, είναι αυστηρά προσωπικοί, μη μεταβιβάσιμοι και ισχύουν για 3 έτη.

Οι πόντοι που λαμβάνει κάθε συσκευασία προϊόντος αλλά και οι τύποι/κωδικοί συσκευασμένων προϊόντων της Εταιρίας που παρέχουν πόντους προς τον καταναλωτή/χρήστη ορίζονται από την Εταιρία. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προβεί σε οιαδήποτε τροποποίηση των αναγραφόμενων πόντων σε συσκευασίες που παράγει και διαθέτει (αύξηση, μείωση, αφαίρεση ή προσθήκη σε οιοδήποτε κωδικό προϊόντος), με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της (www.pronomio-titan.gr) δίχως να απαιτείται η προηγουμένη συναίνεση/ έγκριση του καταναλωτή/χρήστη.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

3.1. Ο καταναλωτής/χρήστης προμηθεύεται το έντυπο εξαργύρωσης πόντων από τη συσκευασία των προϊόντων της Εταιρίας που μετέχουν στο πρόγραμμα.

3.2. Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πόντων για το δώρο προτίμησης, ο καταναλωτής / χρήστης αποστέλλει προς την Εταιρία στη διεύθυνση Προνόμιο, Χαλκίδος 22Α, 11143 Αθήνα:

• Το έντυπο εξαργύρωσης πόντων, με συμπληρωμένα όλα τα πεδία (στοιχεία καταναλωτή/χρήστη: διεύθυνση, τηλέφωνα κινητά και σταθερά, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επάγγελμα καταναλωτή/χρήστη, σύνολο πόντων προς εξαργύρωση, επιθυμητό δώρο και μέγεθος αυτού – αν αφορά είδη ένδυσης και απαραίτητα την ονομασία της επιχείρησης από όπου προμηθεύτηκε τα προϊόντα ΤΙΤΑΝ).
• Τους πόντους (αποκόμματα) που έχει συλλέξει από τις συσκευασίες προϊόντων ΤΙΤΑΝ που μετέχουν στο Πρόγραμμα.
• Πόντους επιβράβευσης του Προγράμματος που έχει λάβει από την Εταιρία. Οι πόντοι επιβράβευσης πρέπει να έχουν εκδοθεί στο ονοματεπώνυμο του καταναλωτή/χρήστη.

Φωτοτυπίες αποκομμάτων πόντων από συσκευασίες ή πόντων επιβράβευσης δεν θα γίνονται δεκτές.

3.3. Οι απαιτούμενοι πόντοι για τα δώρα που παρέχει στον καταναλωτή/χρήστη το Πρόγραμμα αναγράφονται στον κατάλογο δώρων που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα www.pronomio-titan.gr αλλά και στα καταστήματα των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα εμπόρων δομικών υλικών. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης του καταλόγου δώρων και μεταβολής των ειδών και αξιών των ειδών που περιλαμβάνει ο κατάλογος αυτός σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της (www.pronomio-titan.gr) και δεν έχει ουδεμία υποχρέωση άλλης προηγουμένης ενημέρωσης του καταναλωτή/χρήστη. Σε περίπτωση αποστολής εντύπου εξαργύρωσης με δώρο που περιλαμβάνεται σε μη ισχύοντα κατάλογο δώρων, η Εταιρία υποχρεούται να αντικαταστήσει το δώρο στον καταναλωτή/χρήστη με δώρο της επιλογής του, ίδιας αξίας πόντων, από τον τρέχοντα κατάλογο δώρων ή να αποστείλει στον καταναλωτή/χρήστη, πόντους επιβράβευσης (έντυπα ή ηλεκτρονικά) ίδιας αξίας με αυτήν των εξαργυρωθέντων.

3.4. Ο καταναλωτής/χρήστης έχει δικαίωμα να εξαργυρώνει πόντους κατά τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος. Αιτήματα εξαργύρωσης πόντων με τη λήξη του Προγράμματος δεν θα γίνονται αποδεκτά. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να ενημερώσει τον καταναλωτή/χρήστη για την ημερομηνία λήξης του Προγράμματος, πέρα από ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.pronomio-titan.gr.

3.5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαργύρωση των πόντων είναι η αναγραφή του ονοματεπώνυμου του εμπόρου ή της ονομασίας της επιχείρησης από όπου ο καταναλωτής/χρήστης προμηθεύεται προϊόντα ΤΙΤΑΝ.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

4.1. Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων ως ανωτέρω. Το δώρο δε μεταβιβάζεται. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του δώρου σε μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο. Ρητά συμφωνείται ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα ανταλλαγής του δώρου με άλλο δώρο ή χρήματα πλην της ανωτέρω περιγραφόμενης περίπτωσης της παραγράφου 3.3.

4.2. Τα οποιαδήποτε έξοδα σχετικά με την απόκτηση του δώρου (έξοδα αποστολής) βαρύνουν αποκλειστικά την Εταιρία.

4.3. Τα οποιαδήποτε έξοδα αποστολής που προκύπτουν από αιτήματα αλλαγής δώρου βαρύνουν αποκλειστικά τον καταναλωτή/χρήστη

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται για τα έτη 2021, 2022 & 2023.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συμμετοχή κάθε προσώπου στο εν λόγω Πρόγραμμα συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για τη σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Εταιρία για την παρακολούθηση του Προγράμματος. Περαιτέρω, η Εταιρία θα δύναται να κάνει χρήση των ελάχιστων αναγκαίων δεδομένων των συμμετεχόντων στην Ιστοσελίδα της ή στο πλαίσιο οιασδήποτε άλλης σχετιζόμενης με το Πρόγραμμα προωθητικής ενέργειας.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά την απόλυτή της κρίση τους παρόντες όρους ή/και να ματαιώσει τον Πρόγραμμα οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο μέσο τους συμμετέχοντες, όπως ενδεικτικά μέσω της ιστοσελίδας www.pronomio-titan.gr. Οι όροι του Προγράμματος έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Ευφροσύνη Σιμοπούλου – Κορωναίου (οδός Ακαδημίας αρ.31, Αθήνα), και έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.pronomio-titan.gr.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 2591556, Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:30-16:30 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση contact@pronomio-titan.gr.

Χαλκίδος 22Α, 111 43, Αθήνα